Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Breda
Van Van Dijk Emballage BV, statutair gevestigd te Rucphen.

Artikel 1

De onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende de verkoop en levering (waaronder mede wordt begrepen: het verrichten van diensten) van Emballage, Verpakkingen, Pallets, Kisten, Eps en Xps vormdelen en overige producten een en ander in de ruimste zin des woords, waarbij Van Dijk Emballage BV partij is.

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden niet algemene voorwaarden van koper, ook niet naast de onderhavige algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Van deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden kan niet dan met wederzijdse uitdrukkelijke toestemming worden afgeweken.

Artikel 2

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en totdat de overeenkomst tot stand is gekomen herroepelijk. Een vaste offerte loopt niet langer dan tot 24.00 uur van de vijfde werkdag na die, waarop de offerte is afgegeven; bij schriftelijke offertes geldt de dag van verzending als de dag van afgifte.
Acceptatie daarvan bindt de verkoper slechts indien het desbetreffende bericht hem vóór 24.00 uur van de laatste dag bereikt.

Orders, waaronder orders door agenten, vertegenwoordigers, reizigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers aangenomen, binden verkoper eerst nadat deze orders schriftelijk door hem zijn bevestigd. Bij schriftelijke bevestiging van een order door verkoper geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3

Koper dient eventuele bijzondere aan het materiaal c.q. de goederen te stellen eisen voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk aan verkoper op te geven. Tenzij bij de bestellingen bijzondere eisen aan het materiaal c.q. de goederen zijn gesteld en deze door verkoper uitdrukkelijk zijn aanvaard, moet met verkopersortering genoegen genomen worden. Ten aanzien van afmetingen behoudt verkoper zich steeds kleine spelingen voor, welke verband houden met verschillen in dikte van gezaagd hout en met rek en krimp en soortgelijke gevallen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald dienen monsters uitsluitend om de maten weer te geven.
Monsters worden tegen het dubbele van de aangeboden prijs berekend en niet franco verzonden. Voor het maken van drukproeven wordt het aantal daaraan bestede uren in rekening gebracht.
Bijzondere bedingen, welke van de in dit artikel vervatte voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor bestellingen waarop zij betrekking hebben.

Artikel 4

Alle leveringen geschieden, tenzij anders is overeengekomen, “af fabriek”. Levering “af fabriek” wordt geacht te hebben plaatsgevonden door in-ontvangstname van de goederen bij verkoper door of vanwege koper of, indien koper nalaat de goederen tijdig in-ontvangst te (doen) nemen, op het moment dat zulks had moeten geschieden.

Indien niet “af fabriek” wordt geleverd en geen bepaalde wijze van verzending is overeengekomen, bepaalt verkoper de wijze van verzending. Indien niet “af fabriek” wordt geleverd, wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden:
a. bij verzending door tussenkomst van een beroepsgoederenvervoerder: door de overdracht van de goederen aan de vervoerden;
b. bij verzending door een vervoermiddel van verkoper: door aflevering of aanbieding daartoe ten huize of aan het magazijn van koper dan wel aan het door koper vooraf schriftelijk opgegeven ontvangstadres.

Tenzij anders is overeengekomen, komen de transportkosten voor rekening van koper. In alle gevallen is het risico van transport voor koper, ook indien het transport van of voor rekening van verkoper of door verkoper zelf plaatsvindt. Met inachtneming van het vorenstaande verzorgt echter verkoper, behalve voor door of voor koper afgehaalde goederen, de assurantie van het transport tot het bedrag van de verkoopprijs der goederen en neemt hij de kosten daarvan voor zijn rekening; verzekerd wordt tegen het normale transportrisico, dus niet tegen molest of andere buitengewone risico’s; ingeval van schade wikkelt verkoper de schade met assuradeuren af. Beschadiging of vermissing moet door koper binnen 24 uur na levering conform dit artikel aan de vervoerder en aan verkoper worden opgegeven en onverwijld schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 5

Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de goederen en van eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade gaat, onverminderd het bepaalde in artikel 4 ten aanzien van het risico van transport, na levering der goederen over op de koper. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel is koper verplicht de goederen vanaf het moment van de levering en voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen dezer verzekeringen aan de verkoper op diens verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars der goederen uit hoofde van genoemde verzekeringen, zullen, zodra de verkoper zulks wenst, onverwijld aan hem worden overgedragen.

Artikel 6

1. Tenzij anders is overeengekomen zijn leveringstermijnen
bij benadering.

2. Is koper een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie(s) instructies en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie(s), instructies en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

Een overeenkomst kan door koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij verkoper de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn, ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Een overschrijding van een leveringstermijn geldt niet als een aan verkoper toe te rekenen tekortkoming indien die tekortkoming het gevolg is van een buiten de macht van verkoper gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid als zodanig in ieder geval gelden: oorlog of daarop gelijkende situaties, mobilisatie, oproer, staat van beleg, sabotage, boycot, staking of uitsluiting, bezetting, blokkade, inkrimping der productie of tekort aan grondstoffen, bedrijfsstoringen, ziekte van verkoper of zijn personeel, tekort schieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export- of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen; verkoper heeft alsdan het recht om alle of enkele leveringstermijnen te verlengen met de duur der verhindering of wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren of ontbinden, zonder tot vergoeding van enige schade aan koper gehouden te zijn.

Artikel 7

1. Op koper rust een afnameplicht.

2. Indien koper zonder daartoe jegens verkoper gerechtigd te zijn bij een overeengekomen levering op afroep binnen de vooraf bepaalde tijd het gekochte niet binnen die termijn heeft afgenomen, of indien hij, wanneer geen bepaalde termijn van afname is vastgesteld, het gekochte niet binnen drie maanden na de verkoopdatum heeft afgenomen, heeft verkoper het recht de niet-afgenomen orders (alsmede alle andere lopende orders of gedeelten daarvan, tenzij verkoper daartoe geen redelijke grond heeft) zonder meer te annuleren of ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding van koper te verlangen.

Artikel 8

1. Onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 4 is koper gehouden om leveringen binnen 3 kalenderdagen na uitvoering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen aanstonds schriftelijk aan verkoper te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen, die redelijkerwijze bij nauwgezette keuring ontdekt hadden kunnen worden; geringe en in de handel toelaatbaar geachte of redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen in afmetingen als gevolg van verschillen in bijvoorbeeld dikte van hout en door rek en krimp, leveren geen tekortkoming op.

Bij de keuring vastgestelde tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen in het geleverde, die bij de levering niet geconstateerd konden worden maar binnen 14 kalenderdagen na uitvoering van de levering alsnog worden ontdekt en

na ontdekking aanstonds schriftelijk zijn gemeld, worden, voor zover zij aantoonbaar wegens tekortschieten van verkoper aan deze toegerekend kunnen worden door verkoper kosteloos ongedaan gemaakt door – naar keuze van verkoper – herstel en/of vervanging zoveel mogelijk conform de bestelling, Verkoper is echter ook gerechtigd – ter keuze van verkoper om in plaats van gehele of gedeeltelijk ongedaanmaking over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding respectievelijk restitutie van de koopprijs exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

2. Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de betreffende overeenkomst tenzij het gaat om tekortkomingen als in lid 1 bedoeld en verkoper na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

3. Retourzendingen, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid door een schriftelijke melding als bedoeld in lid 1 zijn niet toegestaan. De kosten van ongegronde en/of niet van een schriftelijke melding als bedoeld in lid 1 voorziene retourzendingen zijn voor rekening van koper. Verkoper kan door koper geretourneerde of niet door koper afgenomen goederen onder zichzelf of onder derden voor rekening en risico van koper opslaan.

Artikel 9

Verkoper is gerechtigd stijgingen van de kosten die voor hem mede in verband met de levering na de datum van de verkoop en voor de datum van aflevering optreden (zoals stijging van BTW of andere overheidsheffingen, aankoopprijzen, lonen, transportkosten, verzekeringspremies, alsmede kostenstijgingen ten gevolge van overheidsmaatregelen welke niet als normale handelsrisico’s zijn aan te merken) door te berekenen.

Artikel 10

Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen exclusief BTW en andere overheidsheffingen. Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling, betaling á contant of zekerheidsstelling te verlangen. geschiedt betaling binnen 30 dagen na datum van de betreffende drie gevallen is verkoper bevoegd alle overeenkomsten met koper met onmiddellijke ingang te beëindigen, wanneer deze niet binnen acht kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel van verkoper passende zekerheid voor al hetgeen koper aan verkoper verschuldigd is en nog zal worden heeft verstrekt.

Artikel 11

Wanneer verkoper redelijke grond heeft om te vrezen, dat koper een overeenkomst niet of niet geheel zal naleven, is verkoper gerechtigd vooruitbetaling, betaling á contant en/of zekerheidstelling te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper hiermede in gebreke blijkt, heeft verkoper aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen tegen gelijktijdige betaling aan koper aan te bieden.

De eigendom van geleverde zaken blijft bij verkoper totdat koper heeft voldaan al hetgeen hij aan verkoper verschuldigd is uit hoofde van of in verband met verrichte of nog te verrichten leveringen, daarmee verband houdende werkzaamheden of vorderingen van verkoper wegens tekort schieten in de nakoming door koper.

Verkoper is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling de hem krachtens dit artikel in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. Dienaangaande verplicht koper zich reeds nu voor alsdan verkoper alle door deze in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen.
Koper is niet gerechtigd op zaken, waarop verkoper eigendomsrechten heeft ingevolge dit artikel, door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen.

Koper is gerechtigd zaken, waarop verkoper eigendomsrechten heeft ingevolge dit artikel, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden in eigendom over te dragen. Koper is verplicht in geval de eigendom aan derden wordt overgedragen zijn vorderingsrechten welke hij in verband daarmee op die derden heeft of zal verkrijgen op verzoek van verkoper onverwijld aan verkoper te verpanden en alle daartoe noodzakelijke medewerking te verlenen.

Ingeval de eigendom van de zaken op koper overgaat doordat deze heeft voldaan al hetgeen hij aan verkoper verschuldigd is uit hoofde van of in verband met leveringen, daarmee verband houdende werkzaamheden of vorderingen van verkoper wegens tekortschieten in de nakoming door koper, geschiedt dit onder voorbehoud van een pandrecht ten gunste van verkoper tot zekerheid voor de nakoming van alle vorderingen, uit welken hoofde ook, die verkoper op koper heeft of zal verkrijgen. Verkoper is te allen tijde gerechtigd – en voor zover nodig hierbij gevolmachtigd om namens koper op te treden – om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van een pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) te verrichten en koper verplicht zich op verzoek van verkoper daaraan onverwijld zijn medewerking te verlenen.

Artikel 12

Indien Van Dijk Emballage BV (hierna: verkoper/opdrachtnemer) opdracht krijgt machines of andere voorwerpen van een emballage te voorzien, dient koper/opdrachtgever vooraf schriftelijk alle in verband met de emballage en het transport noodzakelijke informaties en/of instructies te verstrekken (bijvoorbeeld ten aanzien van volume, gewicht, aard en waarde van de goederen; eventuele bijzondere gevoeligheid van de goederen, al dan niet in verband met soort en wijze van emballage of transport; de wijze van transport van de goederen etc,) Verkoper/opdrachtnemer zal zich, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk inspannen om de emballage op basis van de verstrekte informaties en/of instructies uit te voeren. Verkoper/opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke had kunnen worden voorkomen indien koper/opdrachtgever meer of betere informaties en/of instructies had gegeven. Onverminderd het bepaalde in de vorige volzin is verkoper/opdrachtnemer alleen aansprakelijk voor schade – mits koper/opdrachtgever aantoont dat deze schade het onmiddellijk gevolg is van een ernstige tekortkoming van verkoper/opdrachtnemer – aan de machine(s) of voorwerp(en) zelf. Behoudens de bepalingen van de vorige twee volzinnen is artikel 13 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13

Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden geldt voor schade uit of in verband met leveranties en/of diensten door of vanwege verkoper aan of vanwege koper – een en ander in de ruimste zin – waarvoor verkoper rechtens aansprakelijk kan worden gehouden – voor zover dwingend rechtelijke bepalingen niet anders meebrengen – het navolgende.

1. Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan koper onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor verkoper rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.

2.a Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

2.b Andere schade dan in 2,a bedoeld wordt vergoed tot maximaal de netto-factuurwaarde (zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) van die leverantie c.q. die dienstverlening, waarmee de schade verband houdt.

3. De onder 2.b genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen te zamen die uit een leverantie c.q. een dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.

4. Onverminderd het in de aanhef en in de vorige leden bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt binnen zes maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde van de desbetreffende dienst en die voorts binnen die termijn binnen 14 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan verkoper is gemeld.

5. Koper vrijwaart verkoper tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of een dienst, die verkoper aan c.q. vanwege koper heeft geleverd respectievelijk heeft verleend, behoudens voor zover koper aantoont dat verkoper in de verhouding tot koper voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan koper heeft te vergoeden.

Artikel 14

Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG)

Van geschillen tussen verkoper en koper neemt bij uitsluiting kennis de rechtbank binnen wier ressort verkoper statutair is gevestigd of, bij gebreke daarvan, verkoper kantoor houdt, behalve voor zover in gevolge de wet de beoordeling van enige vordering aan de Kantonrechter toekomt, een en ander onverminderd het recht van verkoper om koper te dagvaarden voor de rechter van diens woonplaats o

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Van Van Dijk Emballage BV, statutair gevestigd te Rucphen.

Artikel 1

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle (aanbiedingen en aanvaardingen terzake van) overeenkomsten waarbij Van Dijk Emballage BV (hierna: koper) goederen en/of diensten van een derde (hierna: verkoper) betrekt. In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt onder levering verstaan het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten. Afwijkende bedingen en eventuele voorwaarden van verkoper gelden slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door koper zijn aanvaard.

Artikel 2

Orders zijn eerst bindend indien deze door koper schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen;
a. inclusief alle kosten, bijvoorbeeld voor verpakking, transport, plaatsing en installatie, in- en uitvoer en verzekering;
b. inclusief alle belastingen en overheidsheffingen, bijvoorbeeld BTW en in- en uitvoerrechten
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen niet voor wijziging vatbaar. Indien verkoper een overeengekomen of hem op grond van enige wettelijke bepaling toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging uitoefent, is koper bevoegd de overeenkomst middels een daartoe strekkende mededeling te ontbinden.
3. Betaling geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, niet eerder dan nadat 30 dagen na ontvangst van de originele en juist opgestelde factuur zijn verstreken. De koper is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, niet gehouden tot vooruitbetaling. Betalingen kunnen worden opgeschort zolang een levering niet volledig en deugdelijk en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, lid 3 is geschied. Betaling houdt geen goedkeuring of aanvaarding van het geleverde in.
4. Koper is te allen tijde bevoegd de bedragen die zij te eniger tijd van verkoper zal hebben te vorderen, te verrekenen met bedragen die koper of enige met haar in een groep verbonden vennootschap te eniger tijd aan verkoper verschuldigd zal zijn.

Artikel 4

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is verkoper niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
2. Voor (deel-)leveringen overeengekomen termijnen gelden als fatale termijn.
3. Als plaats van levering zal steeds gelden het magazijn van koper respectievelijk het door koper aangewezen afleveringsadres. Aflevering dient plaats te vinden zonder verdere kosten voor koper, op de daarvoor aangewezen plaats, zaken in een deugdelijke verpakking en onder aanbieding van een gespecificeerde verzendlijst en voorts van alle benodigde c.q. overeengekomen documenten, een en ander voor zover voor het desbetreffende geval niet schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Het risico terzake van schade aan of verlies van af te leveren goederen gaat eerst op koper over na aflevering, mits de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. De eigendom van de goederen gaat op koper over op het moment van levering. Verkoper garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom wordt verstrekt.

Artikel 5

1. Een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van verkoper geeft koper het recht op gehele of gedeeltelijke ongedaan making op een doorkoper te bepalen wijze en binnen een door koper daartoe te stellen termijn, en/of om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling middels een daartoe strekkende verklaring te ontvingen; een en ander ter keuze van koper en onverminderd kopers overige rechten in verband met de tekortkoming.
2. Verkoper is aansprakelijk voor, en zal koper vrijwaren terzake van elke vordering van derden betreffende, schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper of van een schending van een niet-contractuele verplichting jegens koper of derden (personeel van koper mede daaronder begrepen), tenzij verkoper onomstotelijk aantoont dat de tekortkoming of schending niet aan hem kan worden toegerekend. Verkoper staat als voor zijn eigen handelen of nalaten in voor dat van zijn personeel of door hem bij de uitvoering ingeschakelde derden.
3. Een tekortkoming van verkoper geldt in ieder geval als aan hem toerekenbaar indien deze het gevolg is van een omstandigheid welke verkoper voorafgaande aan de levering heeft of kon voorzien, of van niet-nakoming door verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden (inclusief toeleveranciers) van hun verplichtingen, moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen of personeel, productie- of transportstoringen, slecht weer, ziekte van verkoper of zijn personeel, arbeidsconflicten. Verkoper garandeert dat geleverde zaken vrij zijn van materiaal- of montagegebreken, onverminderd zijn gehoudenheid om overigens een prestatie te verrichten welke aan de overeenkomst beantwoordt. Het bepaalde in het tweede lid laat onverlet kopers eventuele recht op schadevergoeding op grond van de wet ingeval van niet aan verkoper toerekenbaar tekortschieten.

Artikel 6

1. Tekortkomingen welke eenvoudig waarneembaar zijn zonder dat daartoe gebruik van het geleverde of opening van de verpakking nodig is, zullen binnen twee weken na aflevering aan verkoper worden gemeld. Overige tekortkomingen zullen aan verkoper worden gemeld binnen drie weken na ontdekking daarvan door koper.
2. Onverminderd zijn overige rechten, is koper gerechtigd afgekeurde goederen voor rekening en risico van verkoper te retourneren, zonder dat daarvoor toestemming van verkoper vereist zal zijn. Bij (aangekondigde) weigering van de retourzending is koper bevoegd de goederen voor rekening en risico van verkoper op te slaan of deze, zo mogelijk na waarschuwing aan verkoper, voor diens rekening en risico te verkopen.

Artikel 7

Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, inclusief de kosten van juridische bijstand, die voor koper verbonden zijn aan de handhaving van zijn rechten jegens verkoper, komen voor rekening van verkoper, De buitengerechtelijke kosten (waaronder mede is begrepen een redelijke vergoeding voor door koper of zijn personeel aan een en ander te besteden tijd) bedragen minimaal Euro 113,45.

Artikel 8

Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG).

Van geschillen tussen koper en verkoper neemt bij uitsluiting kennis de Rechtbank binnen wier ressort koper statutair is gevestigd of, bij gebreke daarvan, koper kantoor houdt, behalve voor zover ingevolge de wet de beoordeling van enige vordering aan de Kantonrechter toekomt, een en ander onverminderd het recht van koper om verkoper te dagvaarden voor de rechter van diens woonplaats of plaats van vestiging.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda op 07-05- 2010 .